Announcement Sign in

Post Date:2560/06/06 09:56:19 รายละเอียดของข่าวประกาศ  
แจ้งการใช้ระบบ CMOS
1. การเข้าใช้ระบบ CMOS ให้ใช้ Username และ Password ตัวเดียวกันกับที่เข้า email pyu 2. หากท่านยังไม่มี email pyu ขอให้ติดต่อกับคุณจิตรานันท์ โทร.285 สน.IT ก่อน 3. เบาร์เซอร์ที่ใช้ในการเข้าระบบ CMOS สามารถเข้าใช้ได้ทุกเบาร์เซอร์ ยกเว้น IE 4. หากท่านจะเข้าใช้งานระบบ CMOS ท่านต้องแน่ใจว่า ผู้ดูแลระบบได้เพิ่มท่านเป็นผู้ใช้งานแล้ว หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม โปรดติดต่อโสพิศ โทร 334  
 
โดย : นางโสพิศ เมืองเกียง 2560/06/06 09:56:19 Close X

ข่าวประกาศหัวข้อข่าวประกาศรายละเอียดView
แจ้งการใช้ระบบ CMOS 1. การเข้าใช้ระบบ CMOS ให้ใช้ Username และ Passwor ...56
แจ้งให้ทราบ ขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลระบบ CMOS ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลระบบ CMOS หากมีปัญหาเร ...41
View count : 15018 2560/02/02